Naamkeuze

Onze naam benadrukt de waarde van

 • De kinderen
 • De Bijbel
 • Wat ze samen ontdekken en leren op school

Vrije gesubsidieerde basisschool

Als basisschool hebben wij een kleuterschool én lagere school.

We zullen uitgroeien tot een school voor kinderen tussen 2,5 jaar en 12 jaar.

Om uit te leggen wat een vrije gesubsidieerde school is geven we hieronder even een overzicht van de bestaande onderwijsnetten in Vlaanderen.

 1. Officieel gesubsidieerd onderwijs
  • Ingericht door de lokale besturen:
   • steden en gemeenten (gemeentelijk onderwijs, OVSG)
   • een provincie (provinciaal onderwijs, POV)
  • Ouders kiezen welke levensbeschouwelijke lessen hun kind zal volgen (Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestants-Evangelische godsdienst)
 2. Gemeenschapsonderwijs (GO!) (vroeger staatsscholen of rijksscholen genoemd)
  • Ingericht door de Vlaamse gemeenschap (RAGO)
  • Ouders kiezen net als bij officieel gesubsidieerd onderwijs welke levensbeschouwelijke lessen hun kind zal volgen.
 3. Vrij gesubsidieerd onderwijs (VGO)
  • Ingericht door een privé-initiatief. Het schoolbestuur is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw).
  • Deze scholen zijn vrij om hun geloof en hun eigen visie op onderwijs en opvoeding uit te werken in hun scholen. Zij beslissen ook welke levensbeschouwelijke lessen ze aanbieden.

De Schatkist behoort tot het vrij gesubsidieerd onderwijs. Ze wordt ingericht door vzw School met de Bijbel De Schatkist. Ze heeft een uniek pedagogisch project. Zij kiest ervoor om als levensbeschouwlijke lessen enkel protestantse godsdienst aan te bieden. Ze is hiervoor erkend door PEGO.

Binnen het Vrij Gesubsidieerd Onderwijs hebben heel wat schoolbesturen zich verenigd in koepels. De grootste koepel is die van het Katholiek Onderwijs (VSKO), daarnaast bestaan er nog kleinere koepels waaronder ook de koepel van de scholen met de Bijbel nl. de Raad van Inrichtende Machten van het Protestants-Christelijk Onderwijs (IPCO). Tot deze koepel behoort De Schatkist.

De Schatkist is een school die door de overheid is erkend en gesubsidieerd. Dat houdt in:

  • Onze school de leerinhouden volgt die de Vlaamse overheid al haar scholen oplegt.
   • de ontwikkelingsdoelen voor de kleuters
   • de eindtermen voor de lagere school

(Je vindt ze online op http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/)
Onderwijsnetten moeten deze doelen vertalen in concretere doelen, gebundeld in leerplannen. Scholen met de Bijbel nemen (meestal) de door de overheid erkende leerplannen van vvkbao (de katholieke scholen) over. Voor het protestants godsdienstonderwijs ontwikkelen ze hun eigen ontwikkelingsdoelen en eindtermen met bijhorend leerplan.

 • Onze school subsidies ontvangt. De Vlaamse overheid betaalt voor ons
  • de lonen van leerkrachten, directie, administratief personeel, … ;
  • werkingstoelage: ong. 400 euro per kleuter en 640 euro per leerling per schooljaar voor onze materialen, kopieerkosten, nutsvoorzieningen, infrastructuur enzovoor.

Nederlandstalige school

De Schatkist is een Nederlandstalige school.

Concreet betekent dit dat

 • er op school (in de klas en op de speelplaats) Nederlands gesproken wordt
 • de communicatie (brieven, website, rapporten, oudercontacten) in het Nederlands gebeurt.

We willen de kinderen optimale kansen bieden om de Nederlandse taal (beter) te beheersen door

 • bij het lesgeven aandacht te hebben voor de taalontwikkeling van de kinderen
 • het stimuleren van Nederlandstalige buitenschoolse activiteiten
 • het steunen van ouders in het leren van (een basis van) het Nederlands

We verwachten van ouders dat ook zij investeren in de taalontwikkeling van hun kind.

In alle Brusselse scholen zijn 55% van de plaatsen voorbehouden voor kinderen met minstens 1 ouder die voldoende Nederlands kan.
Daarnaast zijn ook anderstalige gezinnen uit Vlaanderen of Brussel welkom in onze school.

Omdat we samenwerken met de ouders essentieel vinden, zullen we samen werken aan een goede communicatie. Hierbij willen we gebruik maken van vertalers, herkenbaar gestructureerde brieven met pictogrammen, gebaren enzovoort. We zullen ouders ook steunen in het leren van (een basis van) de Nederlandse taal.

Omdat we oog willen hebben voor het kind in zijn thuisomgeving, zullen we ook oog hebben voor de thuistaal van de kinderen. Af en toe zal hier in de klassen aandacht aan besteed worden door bijvoorbeeld het leren van een lied in de thuistaal van één van de kinderen of het laten (her)vertellen van een verhaal door een anderstalige ouder.

Ons taalbeleid

We legden reeds een eerste basis voor ons taalbeleid met ondersteuning van het Onderwijscentrum Brussel en het eindwerk rondom ons taalbeleid van lerares Mariska Celis. We baseren ons taalbeleid op ons pedagogisch project, op het boek van “Handboek taalbeleid basisonderwijs” van Kris Van den Branden en op de 7 Pijlers van een taalbeleid van “Van Braak en Schrauwen”.

Initiatiefnemers

God gaf Miet Demaerel en An De Rijck los van elkaar de visie om te bouwen aan een Nederlandstalige School met de Bijbel in Noord-Brussel.

In februari 2010 werden de eerste gesprekken gevoerd en gingen ze van start met bidstondes.

Ze werden gesteund door De Springplank (School met de Bijbel te Aarschot) en IPCO (‘Raad van de Inrichtende Machten van Protestants-Christelijk Onderwijs in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest’).

Langzaamaan ontstond een werkgroep met enthousiaste ouders, leerkrachten en andere deskundigen.

Meer achtergrondinformatie:

Miet Demaerel-Vanbeckevoort

 • Opleiding politieke en sociale wetenschappen, gezinswetenschappen, werken met kansarmen & gekwetste mensen
 • Ex-coördinator welzijnsorganisatie in Laken
 • Initiatiefnemer StapSteen- sociaal project, kinderopvang
 • Woont in Schaarbeek

Miet als vrijwilliger in actie bij Le Havre vzw

An Van den Eynde-De Rijck

 • Diploma kleuteronderwijzeres + lager onderwijzeres
 • Ervaring in School met de Bijbel Bilzen: kleuterjuf, lager onderwijs, directietaken, GOK-beleid,…
 • Oprichten School met de Bijbel Aarschot

 

An en haar gezin (links) en An als kleuterjuf in actie in het bos (rechts)

actueel gezin An An als kleuterjuf

 

 

 

 

 

 

 

 

Laura Parthoens-van Nieuwenhuizen

 • Diploma bedrijfscommunicatie + diploma sociaal assistent
 • Werkzaam in een personeelsdienst
 • Leiding Prepare International bijbelschool
 • Woont in Perk
Laura en haar gezin

Laura en haar gezin

VZW

De inrichtende macht van onze school is vzw School met de Bijbel ‘De Schatkist’. Deze vzw werd opgericht op 2 januari 2013 in de Achille Detiennestraat in Schaarbeek. Het was een feestelijke gebeurtenis!

De leden van deze vzw zijn (toekomstige)

 • Ouders
 • Leerkrachten
 • Sympathisanten

Het bestuur (ouders en sympathisanten) werd hieruit samengesteld. De directie werkt intensief met dit bestuur samen.

Onze vzw verenigt zich samen met de vzw’s van de andere Vlaamse Scholen met de Bijbel onder de koepel van IPCO.

Onze statuten en huishoudelijk reglement kunnen door belanghebbenden worden ingekeken op school.

We plannen in de komende maanden ons team van medewerkers nog uit te breiden en van daaruit ook onze vzw en bestuur te laten groeien. Wie graag mee zijn schouders zet onder deze bijzondere school(opstart) mag zeker contact met ons opnemen!

School met de Bijbel

We behoren tot de onderwijskoepel + scholengemeenschap IPCO: inrichtende macht van protestants-christelijk onderwijs. Deze verenigt alle Vlaamse Scholen met de Bijbel. Voor meer informatie over IPCO en haar werking kan je surfen naar www.ipco.be.

Wat houdt het concreet in om “School met de Bijbel” te zijn?

 • We hebben een uniek pedagogisch project.
 • Ons geloof kleurt het schoolleven.
 • We geven protestants-evangelisch godsienstonderwijs (erkend door PEGO) tijdens ongeveer 3 lestijden per week.
 • De Bijbel is onze maatstaf voor het leven en onderwijzen. We geven Bijbelse waarden en normen door.
 • Specifieke doelgroep: ouders die kiezen voor onze christelijke identiteit. Dit zullen in de eerste plaats christelijke gezinnen zijn. Hierbij maken we geen onderscheid in kerkelijke denominatie, cultuur of taal. Daarnaast reikt de school uit naar andersgelovigen die ons pedagogisch project kunnen onderschrijven.

Overzicht bestaande “Scholen met de Bijbel” in ons land

landkaart mei 2015

In totaal gaan in Vlaanderen een 1000-tal leerlingen naar een School met de Bijbel. Het gaat hier over basisscholen (dus kleuters en lagere school) en hier en daar is er een buitengewoon onderwijs gekoppeld aan een basisschool. Een protestants-evangelische middelbare school is er nog niet in Vlaanderen.

Ook zijn er een aantal Franstalige protestants-evangelische scholen in ons land. De school in Brussel “Les Tournesols” heeft ook een middelbare school. De eerste contacten met “Les Tournesols” zijn gelegd en we zien er naar uit om waar mogelijk met hen samen te werken bijvoorbeeld in het kader van het tweedetaalonderwijs en de Bijbellessen.