Visie

Een school waar kinderen ontdekken dat ze van onschatbare waarde zijn.

Een plaats waar ze schatten voor het leven meekrijgen.

Een boeiende leeromgeving waar het evangelie niet

onder stoelen of banken gestoken wordt.

Missie

De school ‘De Schatkist’ te Brussel heeft als doel om kwalitatief hoogstaand Nederlandstalig basisonderwijs te voorzien vanuit een duidelijke christelijke identiteit, met de Bijbel als maatstaf.

Hieronder vindt u het gezamenlijk pedagogisch project van de scholen met de Bijbel, aangevuld met de specifieke accenten die onze school legt. Drie jaar na de opstart van de school zal dit pedagogisch project geëvalueerd en eventueel aangepast worden.

Pedagogisch Project

Vanaf september 2017 hebben alle scholen met de Bijbel een gezamenlijk pedagogisch project.

U vindt het op www.ipco.be

Een pedagogisch project is een samenhang van fundamentele uitspraken over de visie op kind en ontwikkeling, op mens en maatschappij, op levensbeschouwing en school en op vorming, opvoeding, leren en onderwijzen. Het vormt de grondslag voor het in teamverband samenstellen van het schoolwerkplan, een schoolreglement en voor de constructie van onderwijsleersituaties.
Het didactisch handelen kan men toetsen aan de hand van het pedagogisch project.

Onze waarden (pedagogisch project in een notendop)

De kinderen zijn onze schatten. We houden van hen en genieten van de talenten en persoonlijkheid die de Schepper in hen gelegd heeft.

Kinderen ontdekken in De Schatkist de rijkdom van een leven in Gods aanwezigheid, verbonden met anderen, hun omgeving en zichzelf. We geloven dat kinderen al van jongsaf een persoonlijk geloof kunnen hebben, een levende relatie met God, een liefde voor de Bijbel en een oprecht verlangen om Gods wil toe te passen in hun dagelijks leven. Er is aandacht voor karaktervorming en het doorgeven van Gods tijdloze waarheden. Ze groeien o.a. in liefde, een sterke identiteit, respect voor gezag, verdraagzaamheid, vergevingsgezindheid, zorgzaamheid, delen wat je hebt, je mening op een verantwoorde manier uiten, samenwerken en dienend leiderschap. Zo groeien ze uit tot jongeren, verankerd in Christus, die hun verantwoordelijkheid opnemen en anderen tot zegen zijn.

We hebben oog voor de omgeving waarin de kinderen opgroeien.
We werken samen met hun ouders en opvoeders.
We leren hen omgaan met een maatschappij die voortdurend evolueert.

We gaan voor kwalitatief hoogstaand onderwijs. Leerstof wordt op een gevarieerde, boeiende manier aangebracht. We stimuleren de totale ontwikkeling en creativiteit van ieder kind. We leren van en met elkaar. Kinderen groeien in zelfstandigheid en leren doorzetten.

We streven naar een omgeving waar veel warmte en liefde hand in hand gaan met duidelijke grenzen en discipline.

Leerkrachten en bestuurders leven vanuit hun eigen christelijke geloofsovertuiging en leven dit voor aan de kinderen. Ze worden gekenmerkt door geloof (vertrouwen op God), hoop (in elke situatie) en liefde (een herdershart).

We willen de kinderen optimale kansen bieden om de Nederlandse taal (beter) te beheersen.

Traduction en français: Un aperçu du projet pédagogique

Un texte biblique inspirant: Ephésiens 3 v. 16 à 19

Les enfants sont nos trésors. Nous les aimons et nous goûtons les talents et les personnalités que le Créateur a mis en eux.

Dans ‘ De Schatkist’ les enfants découvrent la richesse d’une vie dans la présence de Dieu, dans leurs relations avec les autres, leur environnement et aussi eux-mêmes. Nous croyons que les enfants, même les petits, peuvent avoir une foi personnelle, une relation vivante avec Dieu, l’amour pour la Bible et le désir sincère de suivre la volonté de Dieu dans leur vie quotidienne. Nous serons attentifs au développement de leur caractère et nous leur communiquerons les vérités éternelles de Dieu. Ainsi ils grandiront pour devenir des jeunes ancrés en Christ, qui prennent leurs responsabilités et qui sont une bénédiction pour d’autres.

Nous sommes soucieux de l’environnement dans lequel grandissent les enfants, tant leur situation familiale que la société dans laquelle ils vivent.

Notre but est un enseignement de haute qualité. La matière sera donnée d’une manière variée et passionnante. Nous stimulerons le développement total et la créativité de chaque enfant. Ils pourront apprendre les uns des autres et augmenter leur indépendance et leur faculté de persévérer dans le travail.

Nous voulons créer un environnement où beaucoup de chaleur et d’amour vont de pair avec des limites clairement établies et de la discipline.

Les professeurs et la direction vivent à partir de leur propre conviction de foi chrétienne et montrent ainsi l’exemple aux enfants. Ils sont caractérisés par la foi, l’espérance et l’amour.

Nous voulons offrir aux enfants des chances optimales pour bien maîtriser la langue néerlandaise.

English translation: Our education statement (summary)

Inspiring Scripture Text: Ephesians 3:16-19.

The children are our treasures. We love them and enjoy the talents and personality the Creator has laid in them.

In the Treasure Chest, children will discover the riches of a life spent in God’s presence, connected to others, their environment and themselves. We believe that children, from a very early age on, can have a personal faith, a living relationship with God, a love for the Bible and an honest desire to apply God’s will in their daily life. There is room for character building and the passing on of God’s timeless truths. In that way they will grow into young men and women, anchored in Christ, who take up their responsibility and are a blessing to others.

We consider the environment in which the children grow up: their home situation as well as the society we live in.

We strive to offer high quality education. We offer the subject matter in a varied and captivating manner. We stimulate the total development and creativity of each child. We learn from and with each other. The children grow in indepedance and learn to persevere.

We strive for an environment where lots of warmth and love go hand in hand with clear boundaries and discipline.

Teachers and board members live according to their own Christian convictions and they are a living testimony to the children. They are characterized by faith, hope and love.

We want to give the children optimal chances to learn to (better) master the Dutch language.